kamerka

0 prod. 0,00 zł

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, alarm pożarowy

Nowoczesny system sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP, SAP ma za zadanie wykryć pożar, rozpocząć alarm oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia szkód. Często SSP automatycznie powiadamia Straż Pożarną o tym fakcie. Częściami składowymi takiego systemu są: centrala, czujniki dymu, czujki temperatury, sygnalizatory, przyciski alarmowe ROP. W większych obiektach system sygnalizacji pożaru powiązany jest z drzwiami przeciwpożarowymi, które blokują dalsze rozprzestrzenianie się ognia oraz z instalacją oddymiając, otwierają drzwi i ułatwiają drogę ewakuacji. Bardziej zaawansowane centrale lokalizują ponadto źródło pożaru oraz drukują plan budynku, dzięki czemu reakcja ratownicza jest szybsza i skuteczniejsza. Wszystkie elementy składowe Systemu Sygnalizacji Pożaru muszą posiadać aktualne atesty, a po ich zamontowaniu obowiązkowy jest odbiór przez odpowiedniego inspektora Straży Pożarnej.

......................